Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Kris Van Dijck, Karin Brouwers en Freya Perdaens
1518 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1352 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
1467 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - KWIT-campagne

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
433 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Verbrandingsovens - Explosiegevaar door lachgaspatronen

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
435 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Watwat.be - Bezoekers en bereik

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
81 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

van de Vlaamse Regering
15 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de pilootprojecten met digitaal statiegeld

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Wilfried Vandaele
1605 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de pilootprojecten met digitaal statiegeld

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Wilfried Vandaele
1605 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2