Parlementair werk

Na de verdeling van de bevoegdheden voor de ministers, bogen de partijen zich ondertussen ook over de verdeling van de bevoegdheden voor de parlementsleden. Ik mag hierbij leefmilieu, jeugd, gelijke kansen en welzijn voor mijn rekening nemen. Vier thema’s die een frisse kijk kunnen gebruiken. Ik zal me honderd procent inzetten om de belangen van alle Vlamingen rond deze thema’s voor mijn rekening te nemen.

Allereerst zal ik zetelen in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Hier volg ik vooral leefmilieu op, iets wat me al van jongs af aan nauw aan het hart ligt. De kwaliteit van onze waterlopen, afvalpreventie en -recyclage verdienen bijzondere aandacht. Daarnaast zal ik in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zitten. In deze commissie richt ik me vooral op de jeugdige thema’s.

Plaatsvervangende commissies

Daarnaast concentreer ik me op de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Naast mensenrechten zijn gelijke rechten en kansen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBTQIA+) belangrijk om van dichtbij op te volgen. Tenslotte volg ik nog de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Freya Perdaens en Bart Dochy
1296 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de educatieve en informatieve communicatie naar omwonenden en lokale besturen van werken in het kader van natuurbeheerplannen

van Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Freya Perdaens
1282 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

van Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Andries Gryffroy
1210 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het geval van agressie in Sint-Jans-Molenbeek tegen bezoekers van de Belgian Pride in Brussel

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle
3087 (2021-2022)

Vraag om uitleg over bedrijfsafval en het recente rapport van de Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij

van Freya Perdaens aan minister Zuhal Demir
2701 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de resultaten van de Digimeter van imec met betrekking tot jongeren

van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle
2712 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het onderzoek van het Bondsparket naar grensoverschrijdend gedrag bij de nationale vrouwenvolleybalploeg Yellow Tigers

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
2959 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de strengere normen voor persistente organische verontreinigende stoffen

van Stijn De Roo aan minister Zuhal Demir
2859 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de tragere toename van de waterzuiveringsgraad in Vlaanderen

van Leo Pieters aan minister Zuhal Demir
2785 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2